KIEROWNIK NADZORU WODNEGO 

 

Miejsce pracy: Szprotawa

Termin składania CV: 18 grudzień 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki wodnej, budownictwa wodnego, hydrologii, inżynierii środowiska,
 • posiada min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w w/w obszarach oraz minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • potrafi koordynować i zarządzać pracą zespołu,
 • potrafi wykonywać obowiązki pod presją czasu,
 • posiada prawo jazdy kat. B.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • praktyczną znajomość przepisów i ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane oraz Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność kosztorysowania.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • nadzór nad prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych oraz w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
 • opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
 • dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
 • nadzór nad utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych,
 • współdziałanie w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz planu usuwania szkód,
 • współdziałanie z gminnymi i powiatowymi zespołami reagowania kryzysowego,
 • wnioskowanie o realizację projektów dotyczących budowy i odbudowy obiektów gospodarki wodnej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz zapobiegającymi skutkom suszy,
 • uczestniczenie w szacowaniu szkód powodziowych i prowadzeniu akcji powodziowej,
 • współpracę z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego.