SPECJALISTA 
W WYDZIALE TARYF

Miejsce pracy: Białystok

Termin składania CV: do 09 grudnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ekonomia, rachunkowość, finanse, prawo, administracja, inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub pokrewne,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe,
 • zna przepisy ustaw: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiada umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce oraz formułowania pism administracyjnych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobrze organizuje pracę własną,
 • odpowiedzialnie realizuje powierzone zadania,
 • potrafi pracować w zespole,
 • jest nastawiony na rozwiązywanie problemów oraz działa skutecznie pod presją czasu

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe związane z pracą w kontrolingu, audycie, księgowości oraz obszarze ekonomicznym lub związane z wydawaniem decyzji administracyjnych.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie:
  • zatwierdzania taryf,
  • opiniowania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  • spraw spornych pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, a odbiorcami usług,
  • spraw związanych z wymierzaniem kar w przedmiocie stosowania taryf z naruszeniem przepisów,
 • zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności obliczanie średnich cen dostaw wody i odbioru ścieków,
 • udzielanie informacji odbiorcom usług m.in. o cenach i stawkach w zatwierdzonych taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.