MŁODSZY SPECJALISTA
W WYDZIALE PLANOWANIA
W GOSPODARCE WODNEJ
(umowa na zastępstwo)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 59a

Termin składania CV: 19 października 2022 r.

 

  CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, hydrologia, geografia, hydrogeologia lub pokrewne,
 • zna przepisy: Ustawy prawo wodne, Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, Dyrektywy 2006/118/WE, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1,
 • jest komunikatywny, potrafi pracować w zespole,
 • działa skutecznie pod presją czasu, jest odporny na stres,
 • dobrze organizuje własną pracę i wykazuje inicjatywę w działaniu.

  DODATKOWO DOCENIMY: 

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość Rozporządzeń Ministra Infrastruktury: z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych; z dnia 25 czerwca 2021 w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.

  OSOBA NA TYM STANOWISKU BEDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • udział w pracach wynikających z wdrażania postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, przygotowywanie dokumentacji planistycznej,
 • prowadzenie spraw dotyczących kształtowania i ochrony zasobów wód podziemnych oraz związanych z ochroną ujęć wód oraz zbiorników wód śródlądowych,
 • przygotowywanie propozycji wyjaśnień merytorycznych i odpowiedzi w zakresie działania Wydziału,
 • współpracę z właściwymi jednostkami Wód Polskich oraz zewnętrznymi instytucjami,
 • tworzenie odpowiedzi i dokumentów w ramach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
 • udział w pracach krajowych i międzynarodowych grup roboczych tworzonych na potrzeby wdrażania Dyrektyw 2000/60/WE i 2006/118/WE.