GŁÓWNY SPECJALISTA
(INSPEKTOR NADZORU)
W WYDZIALE KOORDYNACJI INWESTYCJI

  

Miejsce pracy: Rzeszów

Termin składania CV: do 12 października 2022 r.

     

     CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo, budownictwo wodne, melioracje wodne, inżynieria środowiska,
 • ma minimum 5 -letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata pracy w obszarze gospodarki wodnej,
 • posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa)
 • zna przepisy aktów prawnych:
  • Prawo wodne,
  • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
  • Prawo budowlane,
  • Kodeks cywilny,
  • Prawo zamówień publicznych,
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • zna program do kosztorysowania Zuzia,
 • jest komunikatywny i potrafi pracować w zespole,
 • posiada umiejętność pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie i pod presją czasu,
 • bardzo dobrze organizuje własną pracę.

 

     DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość zagadnień z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej (GIS).

      OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
     ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • odbiór opracowanych dokumentacji technicznych od jednostek projektowych, sprawdzanie ich kompletności i zgodności z warunkami wynikającymi z przetargów oraz obowiązującymi przepisami prawa, analizowanie zastosowanych rozwiązań technicznych i przekazywanie zatwierdzonych dokumentacji przyszłym wykonawcom robót,
 • przygotowywanie opisów zamówienia w celu zorganizowania przetargów na prace projektowe i roboty budowlane, udział w pracach komisji przetargowych, w przetargach na prace projektowe i roboty budowlane oraz uczestnictwo w zespole do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień w zakresie robót budowlanych i usług projektowych,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym rozliczeń wykonawcy, w tym robót realizowanych w podwykonawstwie, przejściowych świadectw płatności, faktur, rachunków itp. wystawianych przez wykonawców robót,
 • bieżącą współpracę z jednostkami i komórkami organizacyjnymi.