SPECJALISTA W WYDZIALE SYSTEMU INFORMACYJNEGO GOSPODAROWANIA WODAMI

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 59a

Termin składania CV: 18 października 2022 r.

 

  CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: geograficznych, nauk przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, informatycznych,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe
  w obszarze ochrony środowiska, systemów informatycznych,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko, Kodeks postępowania administracyjnego, Dyrektywy Unii Europejskiej z dziedziny ochrony wód, Dyrektywy Inspire,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu
  MS Office oraz oprogramowanie GIS,
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • potrafi pracować w zespole, jest komunikatywny,
 • dobrze organizuje własną pracę, jest samodzielny
  i rzetelny.

  DODATKOWO DOCENIMY:

 • umiejętność analitycznego myślenia.

  OSOBA NA TYM STANOWISKU BEDZIE ODPOWIEDZIALNA    ZA:

 • przygotowywanie do udostępnienia informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami (SIGW) oraz informacji o środowisku,
 • realizację spraw związanych z prowadzeniem
  i utrzymaniem SIGW,
 • współpracę z właściwymi jednostkami i instytucjami
  w zakresie pozyskiwania danych do SIGW,
 • przygotowywanie dokumentacji merytorycznej do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w procedurze przetargowej,
 • opiniowanie i współtworzenie projektów aktów prawnych związanych z SIGW,
 • udział w zarządzaniu projektami związanymi
  z właściwościami merytorycznymi Wydziału.