SPECJALISTA
W DZIALE INWESTYCJI

  

Miejsce pracy: Krosno

Termin składania CV: do 30 września 2022 r.

     

     CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo wodne, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, leśnictwo, geodezja,
 • posiada minimum roczne doświadczenie w pracy zawodowej,
 • zna przepisy aktów prawnych:
  • Prawo wodne,
  • Ustawa o ochronie przyrody,
  • Prawo budowlane,
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny i potrafi pracować w zespole.

 

     DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość programów do kosztorysowania,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

      OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
     ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • programowanie, planowanie inwestycji wodnych w układzie rocznym i wieloletnim oraz prowadzenie inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, pełnienie funkcji inwestora albo inwestora zastępczego,
 • określanie potrzeb w zakresie prac studialnych, przedprojektowych i projektowych,
 • analizę poszczególnych stadiów wykonywania dokumentacji pod kątem:
  • kompletności opracowań oraz niezbędnych uzgodnień,
  • kompleksowości i prawidłowości rozwiązań projektowych pod względem technicznym i przyjętych technologii robót, proponowanych rozwiązań projektowych w aspekcie ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej,
  • potrzeb opracowania opinii koreferatów oraz przedkładanie opracowań do zaopiniowania przez zespół projektów inwestycji,
 • przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, zgód, opinii oraz współpracę z komórkami organizacyjnymi Wód Polskich w tym zakresie.