SPECJALISTA W WYDZIALE PLANOWANIA

DEPARTAMENT OCHRONY PRZED POWODZIĄ I SUSZĄ

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 59a

Termin składania CV: 14 października 2022 r.

 

  CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, hydrologia,geografia lub pokrewne,
 • ma minimum rocznedoświadczenie zawodowe,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1,
 • działa skutecznie pod presją czasu, jest odporny na stres,
 • dobrze organizuje własną pracę i wykazuje inicjatywę w działaniu.

  DODATKOWO DOCENIMY: 

 • znajomość zagadnień z zakresu hydrotechniki, hydrologii i meteorologii,
 • wiedzę w zakresie zarządzania,
 • wiedzę w zakresie prowadzenia projektów w tym projektów unijnych,
 • umiejętność czytania map, znajomość oprogramowania GIS (ArcGIS, QGIS),

  OSOBA NA TYM STANOWISKU BEDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • udział w pracach Wydziału Planowania, przygotowanie, koordynacja, realizacja i monitorowanie zadań oraz w zakresie przygotowania dokumentów planistycznych przeciwdziałania powodzi i suszy, w tym:

  • wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim w zakresie opracowania przeglądów i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
  • współpracę z jednostkami organizacyjnymi  Wód Polskich, administracją rządową i samorządową oraz podmiotami prywatnymi w celu zapewnienia właściwej wymiany informacji i zapewnienia koordynacji prac na obszarach dorzeczy w procesie opracowywania dokumentów wynikających z wdrażania Dyrektywy 2007/60/WE.
  • przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy 2007/60/WE.
  • wykonywanie prac związanych z opracowywaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w celu wdrożenia Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
  • przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje poselskie, pisma, skargi i wnioski w zakresie właściwości wydziału.
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i normatywnych w zakresie właściwości wydziału.