STARSZY SPECJALISTA ds. OCHRONY WÓD MORSKICH W WYDZIALE PROGRAMÓW WODNYCH

(umowa na zastępstwo)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 59a

Termin składania CV: 16 października 2022 r.

 

  CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, oceanologia,
 • ma minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • zna przepisy ustaw: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008r., ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego, Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (w zakresie wód przejściowych i przybrzeżnych),
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1,
 • działa skutecznie pod presją czasu, jest odporny na stres,
 • dobrze organizuje własną pracę i wykazuje inicjatywę w działaniu.

  DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość na poziomie podstawowym: Ustawy Prawo wodne, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia  „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego,  sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. oraz Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego a  także zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki.

  OSOBA NA TYM STANOWISKU BEDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • zapewnienie spójności pomiędzy zadaniami, których prace dotyczą kwestii związanych z redukcją emisji biogenów, realizowanymi zarówno w ramach projektów krajowych jak i pracami międzynarodowych grup roboczych w tym działających przy Komisji Europejskiej oraz np. HELCOM, MKOOpZ,
 • prowadzenie spraw związanych z zadaniami grup roboczych HELCOM oraz czasowych grup roboczych powoływanych do opracowywania analizy presji, w zakresie merytorycznym Wydziału,
 • nadzór nad pracami związanymi z wdrażaniem przez Polskę Regionalnego Planu HELCOM w zakresie odpadów morskich w kontekście odpadów ze źródeł lądowych,
 • przygotowanie aktualizacji Programu ochrony wód morskich,
 • przygotowywanie informacji na stronę internetową Wód Polskich w zakresie zajmowanego stanowiska.