STARSZY SPECJALISTA
 W WYDZIALE PLANOWANIA
 
Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania CV: 4 grudnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane
  na kierunkach ekonomicznych, finansowych,
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w powyższym obszarze,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu
  MS Office, w szczególności MS Excel,
 • potrafi myśleć analitycznie,
 • jest komunikatywny, potrafi współpracować
  w zespole,
 • dobrze organizuje pracę własną, jest samodzielny, rzetelny, odpowiedzialny.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, prawo wodne.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • udział w tworzeniu i nadzorowanie realizacji planów finansowych,
 • nadzór nad terminowym sporządzaniem budżetów, raportów, sprawozdań i informacji na potrzeby organów wewnętrznych oraz wskazanych interesariuszy,
 • rozliczanie dotacji udzielonych Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, weryfikacja rozliczeń cząstkowych, tworzenie raportów zbiorczych dotyczących rozliczeń,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wewnętrznych procedur planowania w oparciu o aktualne przepisy prawne,
 • monitorowanie budżetu, identyfikacja ryzyk, proponowanie działań naprawczych,
 • koordynacja i nadzorowanie procesu weryfikacji i akceptacji strategicznych umów i zakupów.