RADCA PRAWNY W ZESPOLE DS. OBSŁUGI PRAWNEJ

 

Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania CV: 30 września 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe prawnicze,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • sprawnie posługuje się pakietem MS Office,
 • posiada umiejętność pracy w zespole,
 • posiada umiejętności analityczne,
 • jest dokładny i skrupulatny,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowaną opinię,
 • nie był skazany i nie jest prowadzone wobec niego postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

DODATKOWO DOCENIAMY:

 • doświadczenie w stosowaniu przepisów należących do systemu prawa ochrony środowiska, a w szczególności ustawy Prawo wodne,
 • doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów sektora finansów publicznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • dyspozycyjność.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą, organami egzekucyjnymi i innymi, w których stroną jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • sporządzanie opinii prawnych tj.: udzielanie konsultacji oraz porad poszczególnym komórkom i jednostkom organizacyjnym PGW Wody Polskie,
 • opiniowanie projektów i przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych,
 • sporządzanie projektów i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • obsługa prawna jednostki oraz jednostek podległych w sprawach z zakresu jej działania w ramach podziału zadań.