SPECJALISTA W DZIALE UTRZYMANIA W ZARZĄDZIE ZLEWNI 

 

Miejsce pracy: Gdańsk

Termin składania CV: 19 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa, oceanotechniki, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, geografii, biologii lub pokrewnych,
 • zna przepisy, ustawy, akty prawne, m. in.: Prawo wodne, o ochronie środowiska, o ochronie przyrody, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia,
 • jest komunikatywny oraz potrafi pracować w zespole,
 • jest dokładny oraz odpowiedzialny w realizacji zadań.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • prawo jazdy kat. B

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism w ramach postępowań administracyjnych związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych, uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, inwestycji mających oddziaływanie na gospodarowanie wodami,
 • prowadzenie całości spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o roboty utrzymaniowe,
 • opracowywanie programów, planów wieloletnich i rocznych oraz realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych, śródlądowych dróg wodnych, budowli przeciwpowodziowych na śródlądowych drogach wodnych,
 • określanie potrzeb finansowych dla planowanych zadań utrzymaniowych i wnioskowanie o środki na ich realizację,
 • prowadzenie ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni,
 • opiniowanie rozwiązań projektowych inwestycji obcych na etapie postępowania o wydanie zgód wodnoprawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z należytym zachowaniem stanu technicznego koryt cieków naturalnych w obrębie obcych urządzeń wodnych i obiektów budowlanych,
 • prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych i gruntów zmeliorowanych,
 • weryfikacja opracowywanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót lub usług dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych.