STARSZY SPECJALISTA ds. PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W WYDZIALE PROGRAMÓW WODNYCH

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 59a

Termin składania CV: 14 października 2022 r.

 

    CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach związanych z gospodarką wodną,  
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Dyrektywa Rady 91/271/EWG, 
 • zna rozporządzenia: w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
 • posiada minimum 3 lat doświadczenia zawodowego,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • działa skutecznie pod presją czasu,
 • dobrze organizuje własną pracę.

   

DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość na poziomie podstawowym: Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Ustawy o odpadach (w zakresie komunalnych osadów ściekowych), Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów (w zakresie odpadów powstających na oczyszczalniach ścieków komunalnych).

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE        ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • wykonywanie zadań związanych z prawidłowym wdrożeniem dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu wymaganych ustawą Prawo wodne sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz aktualizacji tego programu (aKPOŚK),
 • współpracę w opracowywaniu raportów do Komisji Europejskiej w zakresie spełnienia wymagań dotyczących wdrażania dyrektywy 91/271/EWG,
 • opiniowanie dokumentów, raportów i ekspertyz z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych,
 • rozpatrywanie wniosków, zapytań i interpelacji poselskich w zakresie wykonywanych zadań,
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie właściwości stanowiska pracy, w celu tworzenia właściwych instrumentów prawnych,
 • udział w pracach międzynarodowych i krajowych grup roboczych utworzonych na potrzeby wdrażania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,
 • przygotowywanie odpowiedzi i dokumentów w ramach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.