SPECJALISTA W WYDZIALE KOORDYNACJI INWESTYCJI
 

 

Miejsce pracy: Szczecin

Termin składania CV: 3 grudnia 2021 r.

 

   

     CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo hydrotechniczne lub geotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracje, inżynieria środowiska bądź ochrona środowiska,
 • posiada minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze posiadanego wykształcenia,
 • zna przepisy ustaw: Prawo Wodne, Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,
 • działa skutecznie w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest otwarty na nowe wyzwania, komunikatywny, rzetelny, terminowy,
 • bardzo dobrze organizuje pracę własną,
 • potrafi myśleć analitycznie oraz jest samodzielny w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

       

      DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie przy realizacji inwestycji hydrotechnicznych,
 • doświadczenie przy prowadzeniu/rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE (POIiŚ, RPO),
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • wiedzę z zakresu budowli hydrotechnicznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • prawo jazdy kat. B.

     

      OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
     ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • udział w koordynacji i monitoringu nad realizacją inwestycji w regionie wodnym dotyczącym powodzi i suszy,
 • współpracę w procesie programowania, planowania inwestycji wodnych w układzie rocznym i wieloletnim,
 • udział w określaniu potrzeb w zakresie prac studialnych, przedprojektowych i projektowych,
 • analizę poszczególnych stadiów wykonywania wyznaczonych dokumentacji pod kątem m.in. kompletności opracowań oraz niezbędnych uzgodnień,
 • współpracę przy przygotowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym nadzór nad uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, zgód, opinii oraz współpracę z komórkami organizacyjnymi Wód Polskich w tym zakresie,
 • uczestnictwo w nadzorze nad monitoringiem rzeczowym i finansowym postępu robót zawartych w umowach na roboty budowlane i usługi,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych z realizowanych przez zarządy zlewni zadań inwestycyjnych,
 • współpracę z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz zarządami zlewni podczas planowania oraz realizacji zadań inwestycyjnych.

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1557d089771b4fab9e97d372ca147b38