SECJALISTA
 NADZORZE WODNYM W MILICZU

 

Miejsce pracy: Milicz

Termin składania CV: 28 sierpnia  2022 r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wyksztalcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w w/w obszarach,
 • zna przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiada prawo jazdy kat. B,

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • monitorowanie sytuacji na ciekach oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych,
 • współpracę z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 • prowadzenie Biura Obsługi Klienta ( BOK),
 • przyjmowanie wniosków o wydawanie zgód wodnoprawnych i przekazywanie ich do właściwego organu Wód Polskich,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
  i wydawanie zaświadczeń w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
 • wydawanie decyzji o sprzeciwie zgłoszenia wodnoprawnego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
 • załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie ich rejestru,
 • opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
 • dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
 • nadzór nad utrzymaniem wód oraz utrzymaniem
  i eksploatację urządzeń wodnych,
 • uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych.