STARSZY SPECJALISTA
W WYDZIALE KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ 

Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania CV: 30 września 2021 r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wyższe wykształcenie, preferowane na kierunkach: ekonomia, finanse, administracja,
 • ma co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zakresie kontroli finansowej jednostek sektora finansów publicznych lub w obszarze rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, kontrolingu lub rewizji finansowej,
 • zna przepisy Ustaw:  Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o ordynacji podatkowej, Ustawa o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
 • bardzo dobrze obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • dobrze organizuje pracę własną, 
 • jest komunikatywny, odpowiedzialny, rzetelny, samodzielny,
 • jest gotowy do częstych wyjazdów służbowych,
 • posiada czynne prawo jazdy kat. B.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • ukończony kurs psychotechniki.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • przeprowadzanie wieloaspektowych kontroli wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych PGW Wody Polskie, 
 • kierowanie kontrolami wewnętrznymi w zakresie gospodarki finansowej,
 • zapewnienie bieżącej informacji o podejmowanych działaniach kontrolnych, 
 • przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli, 
 • współdziałanie w opracowaniu rocznego planu kontroli w zakresie gospodarki finansowej, 
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych oraz czynności sprawdzających na polecenie Prezesa Wód Polskich, 
 • prowadzenie rejestru kontroli,
 • opracowanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.