Susza rolnicza jest obecnie bardzo dużym wyzwaniem dla Polski. Aby przeciwdziałać pogłębianiu się tego zjawiska, Wody Polskie wraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników, opracowały pilotażowy program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych.

field of rapeseeds 4910374 640
Jednym z najważniejszych celów programów z zakresu małej retencji jest ograniczenie skutków suszy rolniczej. Fot. Pixabay

 

Na terenie całego kraju realizowany jest nowy projekt tworzenia w powiatach Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW)


W ramach powstających LPW Ośrodki Doradztwa Rolniczego zorganizowały już spotkania w 8 powiatach na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Najbliższe spotkanie organizowane przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, odbędzie się 10.07.2020 r. w Bedlnie w powiecie kutnowskim z udziałem przedstawicieli MRiRW, CDR w Brwinowie, władz samorządowych, PGW Wody Polskie i innych podmiotów.


Celem Lokalnych Partnerstw do spraw Wody jest stworzenie pola współpracy między istotnymi podmiotami mającymi wpływ na gospodarkę wodną. W ich skład mogą wejść przedstawiciele:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 • samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego (marszałka województwa),
 • spółki wodnej (z każdej w powiecie),
 • izby rolniczej,
 • lasów państwowych,
 • parków narodowych i krajobrazowych,
 • instytutów naukowych i uczelni rolniczych,
 • organizacji pozarządowych
 • aktywnych rolników
 • właścicieli stawów rybnych (w tym działających w ramach spółek wodnych, spółdzielni i grup producenckich),
 • doradców z prywatnych podmiotów doradczych,
 • i innych zainteresowanych podmiotów.

Obszarem działania projektu jest powiat reprezentowany przez podmioty działające na danym terenie. W pierwszym etapie LPW powstaną w 16 powiatach na zasadach pilotażu (po jednym w każdym województwie), zaś w drugim będą sukcesywnie i w miarę potrzeb powstawać kolejne. Planuje się utworzenie LPW w każdym powiecie, a efektem ich prac będzie:

 • diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich,
 • wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
 • wypracowanie propozycji, co do przyszłych ram prawno-organizacyjnych działania struktur LPW, o tych samych zadaniach na terenie całego kraju,
 • przygotowanie raportu diagnostycznego dotyczącego całego kraju dla MRiRW.

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego są odpowiedzialne za tworzenie pilotażowych LPW, a całość prac koordynuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Jednostki doradztwa rolniczego organizują spotkania w ramach tworzenia LPW wspólnie z Wodami Polskimi w celu zainteresowania mieszkańców i instytucji z obszaru powiatów problemem wody.

Zapraszamy do współpracy i udziału w pracach LPW celem wypracowania rozwiązań dotyczących racjonalnej gospodarki wodą i metod walki z suszą.


Przypominamy, że ARiMR przedłużył do 20.07.2020 r. termin składania wniosków na nawadnianie gospodarstw rolnych. Zapraszamy do Strefy Klienta: NAWODNIENIA ROLNE


Opracowywany obecnie program retencji dla rolnictwa stanowi nowatorskie podejście do zarządzania retencją korytową, związaną z odtworzeniem przybrzeżnych rozlewisk rzecznych, budową lub odbudową zastawek na rowach melioracyjnych, itd. To bardzo kompleksowe podejście ze względu na łączenie interesów gospodarki rolnej i środowiska. Pilotaż realizowany jest obecnie w woj. zachodniopomorskim. A start we wszystkich Zarządach Zlewni Wód Polskich na terenie całego kraju jest zaplanowany już na wiosnę bieżącego roku.

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało dla rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, dotacje na inwestycję w nawadnianie gospodarstw. Wnioski będzie można składać do 20 kwietnia 2020 roku w ARiMR. Wsparciem mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania i jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi do 100 tys. zł, gdzie refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni od 1 ha do 300 ha, który zarabia na produkcji zwierzęcej lub roślinnej i jest obecny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Dokumenty aplikacyjne są dostępne pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.htmlOpens in a new window

Departament Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej
PGW Wody Polskie