Kanał Gliwicki, ważna śródlądowa droga wodna o funkcji transportowej, przechodzi kompleksowe prace modernizacyjne, które obejmują m.in. śluzy Sławięcice i Nowa Wieś, w jego dolnym biegu. W ostatnim kwartale 2019 roku oddano do użytku gruntownie wyremontowane komory północne obu śluz. Aktualnie modernizowane są komory południowe. Dzięki temu, w najbliższym sezonie nawigacyjnym jednostki będą mogły się przeprawiać w zmodernizowanych komorach śluz. 

Zaawansowanie rzeczowe realizacji projektu szacuje się na 62%. W ramach prowadzonych prac dokonane będą wyburzenia i kolejno rekonstrukcje betonów na głowach górnych i dolnych oraz naprawa dna komory. Wykonane zostanie zabezpieczenie antykorozyjne stalowych konstrukcji, a komora otrzyma nowe wrota o łącznej wadze 360 ton.

W ramach realizowanego projektu wyremontowane zostaną awanporty, w których m.in. powstaną nowe pomosty oraz punkty poboru wody i prądu dla jednostek korzystających z Kanału Gliwickiego. Remont przejdą też budynki sterowni, zarówno w części podziemnej, jak i nadziemnej oraz urządzenia mechaniczne i elektryczne napędowe wrót. Kompleksowe prace zostaną wykonane w budynkach maszynowni. Po zakończeniu modernizacji nastąpi wymiana oświetlenia obiektów na nowe energooszczędne lampy LED. W czasie modernizacji powstanie nowy kanał obiegowy, możliwe będzie śluzowanie oszczędnościowe. W projekcie znalazły się też nowe budynki socjalne, z których korzysta już obsługa śluz, drogi i nawierzchnie na terenie obiektów.

Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem i w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, ponieważ infrastruktura służąca śluzowaniu na Kanale Gliwickim, na obszarze województwa opolskiego jest wpisana do tamtejszego rejestru zabytków. Harmonogram robót ustalono w taki sposób, aby zachować ciągłość żeglugi na Kanale i umożliwić śluzowanie jednostek pływających z wykorzystaniem czynnej, zmodernizowanej komory, podczas remontu drugiej. Takie rozwiązanie jest możliwe, ponieważ wszystkie śluzy Kanału Gliwickiego są bliźniacze – posiadają dwie komory (północną i południową) o takich samach parametrach.

Zakończenie prac w komorze północnej śluzy Nowa Wieś min

Zakończenie prac w komorze północnej śluzy Nowa Wieś. Fot. Wody Polskie

 

Realizowana inwestycja stanowi drugi etap projektu „Modernizacji śluz odrzańskich na odcinku w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. W pierwszym etapie wyremontowano śluzę Kłodnica i Rudziniec, a remont śluzy w Łabędach i Dzierżnie dobiega końca.

Kompleksowa modernizacja sześciu śluz Kanału Gliwickiego zakończy się w pierwszym kwartale roku 2021, zamykając kolejny etap projektu. Dzięki m.in. modernizacji ubezpieczeń brzegowych, poprawę stanu toru wodnego i uzupełnieniu infrastruktury związanej z transportem wodnym, polepszą się warunki żeglugowe na Kanale.

Wartość realizowanego przez Wody Polskie projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II” wynosi 72.336.680 zł, z czego 61.486.177,27 zł stanowi unijne dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.

 

Śluza Nowa Wieś montaż wrót 40 min

Śluza Nowa Wieś - montaż wrót. Fot. Wody Polskie