ZWiK Łódź zawnioskował o podwyżki opłat za wodę o 40 % i o 23 % za ścieki. Jest to najwyższa proponowana przez spółki wod-kan procentowa podwyżka wśród miast wojewódzkich w Polsce. Wody Polskie kierując się interesem mieszkańców, nie wyraziły zgody na drastyczny wzrost cen i po raz kolejny nie zatwierdziły proponowanych stawek.

Obecnie w Łodzi obowiązuje cena 4,18 zł netto za m³ za wodę i 4,06 zł netto za odprowadzanie ścieków. Łódzki ZWiK zawnioskował o nową wyższą o 40 % taryfę, która wyniosłaby 5,86 zł netto za m³ wody i wyższą o 23 % cenę za ścieki, która po podwyżce wyniosłaby 4,99 zł netto.

Dyrektor RZGW w Poznaniu w maju 2021 roku odmówił zatwierdzenia zaproponowanych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta Łodzi oraz części Gminy Konstantynów Łódzki, Gminy Aleksandrów Łódzki, Miasta Zgierz, Gminy Nowosolna, Gminy Brójce, Gminy Andrespol.

27 lipca 2021 r. Prezes  Wód Polskich uchylił decyzję Dyrektora RZGW Poznań. W postępowaniu odwoławczym ustalono, że organ I instancji (RZGW Poznań) powinien dodatkowo wyjaśnić dane i uzasadnienie  wniosku w zakresie sposobu alokacji kosztów, kosztów amortyzacji, czynszu umownego i powiązanych nakładów inwestycyjnych, wysokiego wzrostu kosztów remontów innych aspektów które dodatkowo potwierdziły negatywną ocenę wniosku taryfowego złożonego przez ZWiK Łódź.

Wątpliwość regulatora budzi także wysokość dywidend wypłacanych miastu przez spółki wod-kan. W latach 2015-2019 ZWiK Łódź wypłacił łącznie dywidendę miastu Łódź w wysokości 34,6 mln zł.  Mimo, że w 2019 r. spółka zanotowała stratę w wysokości 5,5 mln zł na działalności podstawowej, dywidenda wypłacona ze zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki wyniosła 6,5 mln zł.

Ponadto pozostałe dwie spółki wod-kan także wypłacają miastu dywidendy. W latach 2018-2020 było to ponad 14 mln zł. Funkcjonowanie trzech spółek komunalnych zajmujących się gospodarką wodno-ściekową stanowi w dużych polskich aglomeracjach wyjątek. Może być to dowód na żonglowanie kosztami pomiędzy tymi spółkami.

W latach 2018-2020 (w ostatnim okresie taryfowym) Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. w Łodzi wypłaciła miastu 12 111 127,81 zł, a Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. – 2 420 000 zł.

Dodatkowo, ZWiK płaci Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej oraz Miastu Łodzi czynsz dzierżawny i podatek od nieruchomości w wysokości 130 mln zł rocznie. Jest to ponad 1/3 wszystkich kosztów ZWiK w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Z weryfikacji danych w procesie taryfowym wynika, że sumy z dywidend nie są przeznaczane na gospodarkę wodno-ściekową w miastach. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną UE środki wygospodarowane w sektorze wod-kan powinny być przeznaczane na dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Z analiz wynika, że podwyżki opłat za wodę i ścieki w większości przypadków nie byłyby konieczne, gdyby spółki wod-kan nie wypłacały wysokich dywidend samorządom.

 Łódź taryfy 3 Łódź taryfy 1  Łódź taryfy 2

Informacje dodatkowe

ZWiK w Łodzi eksploatuje także 18 przelewów burzowych, z czego w 8 przypadkach wprowadza ścieki do wód z przelewów burzowych bez wymaganego pozwolenia  (przelew burzowy nr Ł-1, Ł2, Ł-4, Ł-9, Ł-10, J-5, J-6, J-7).

W Polsce nadal trwa proces taryfikacji, do końca lipca do 11 RZGW wpłynęły 2732 wnioski taryfowe, z których 1132 zostały rozpatrzone pozytywnie, 846 negatywnie, 308 wciąż jest rozpatrywanych.

Wody Polskie analizują warunki ekonomiczne działalności gospodarczej przedsiębiorstw, w tym pobieranej marży zysku oraz celowości ponoszonych kosztów. W trosce o ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen za wodę i odbiór ścieków, Wody Polskie zwracają szczególną uwagę na wypłatę dywidend i niewykorzystywanie zysku bezpośrednio na realizację inwestycji w obszarze wod-kan.

W latach 2015 – 2019 przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wypłaciły swoim właścicielom, czyli gminom dywidendy na łączną kwotę ponad 500 milionów złotych.

Miasta, gdzie spółki wod-kan wypłaciły najwyższe dywidendy to: Wrocław, Gdańsk, Bielsko-Biała, Lublin, Łódź, Głogów, Grudziądz, Opole, Siedlce.