Wisła Etap 2 i San III to kolejne zadania zakończone w tym roku przez Wody Polskie na Podkarpaciu. Realizacja tej inwestycji bezpośrednio zwiększyła zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla 20 tysięcy mieszkańców zamieszkujących na obszarze 13 tysięcy ha. Zakończenie realizacji pozwoliło jednocześnie na domknięcie ochrony przeciwpowodziowej obszaru w rejonie ujścia Sanu do Wisły. Łączna wartość obu inwestycji wynosi blisko 120 mln zł.

Ukończone właśnie zadania Wisła Etap 2 i San III to dwie inwestycje, które łączą się w miejscowości Wrzawy. Zakres prac obejmował tereny gmin: Tarnobrzeg, Gorzyce, Radomyśl nad Sanem oraz Zaleszany. Obszar oddziaływania inwestycji finalnie obejmuje dwa województwa – podkarpackie oraz świętokrzyskie. 21 grudnia 2020 roku zadania zostały uroczyście odebrane w obecności przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, parlamentarzystów, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz lokalnych samorządowców.

Wszyscy pamiętamy dramat powodzi roku 2010 r. Dlatego oddany dzisiaj wał przeciwpowodziowy jest tak ważny dla bezpieczeństwa mieszkańców. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia jako  priorytet  inwestycje służące społecznościom lokalnym. Wody Polskie, również w czasie pandemii, sprawie realizują zadania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą. Obecnie nadzór nad Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie sprawuje Ministerstwo Infrastruktury. Nadal  będziemy inwestować duże środki we wzmacniane wałów przeciwpowodziowych i innych inwestycji zapewniających bezpieczeństwo –  powiedział Wiceminister Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury.

–  Zjawiska powodzi i  suszy nasilają się, dlatego musimy działać sprawnie – powiedział Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich do spraw Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Te inwestycje chronią 20 miejscowości. Już teraz pracujemy nad kolejnymi zadaniami przeciwpowodziowymi w tym regionie – dodał.

Resized 20201221 112444 Resized 20201221 113544
Wiceminister Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich do spraw Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Wisła Etap 2 – bezpieczeństwo dla 20 tysięcy mieszkańców w 20 miejscowościach

Realizację zadania Wisła Etap 2 (a dokładnie: „Wisła Etap 2 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł.0,112 km, na terenie gm. Gorzyce oraz gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie”) rozpoczęto niespełna 2 lata temu, w marcu 2019 rok.

Bezpieczeństwo powodziowe zostało zwiększone wzdłuż prawostronnej części doliny rzeki Wisły na terenie gmin Gorzyce (powiat tarnobrzeski) i Radomyśl nad Sanem (powiat stalowowolski). Łącznie jest to 9 750 ha i 20 miejscowości (gmina Gorzyce: Gorzyce, Wrzawy, Gołczakowice, Kawęczyn, Pasternik, Motycze Poduchowne, Motycze Szlacheckie, Zalesie Gorzyckie, Sokolniki, Trześń, Górki i Furmany; gmina Radomyśl nad Sanem: Chwałowice, Witkowice, Orzechów, Pniów, Dąbrówka Pniowska i Antoniów).

Wisła 2 Wisła Etap 2 wrzesień w trakcie prac
Realizacja zadania Wisła Etap 2 Realizacja zadania Wisła Etap 2

San III – inwestycja zakończona w kilka miesięcy

Zadanie San III (nazwa zadania „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 – 4+445, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie”) łączy się z zadaniem Wisła etap 2 w miejscowości Wrzawy. Przekazanie terenu Wykonawcy miało miejsce początkiem tego roku i już w październiku zakończono prace.

Całkowita wartość inwestycji San III to 26,2 mln zł. Realizacja zadania zapewnia zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewostronnej doliny rzeki San i 1600 osób zamieszkujących na obszarze 3000 ha.

San III czerwiec 20 Wody Polskie. San III zakończenie. Październik 2020
San III – rozbudowa lewego wału rzeki San San III – po zakończeniu prac w październiku 2020

Inwestycje PGW Wody Polskie oddane w latach poprzednich

Region Wodny Górnej Wschodniej Wisły, obejmujący województwo podkarpackie oraz część województw małopolskiego i lubelskiego należą do najbardziej narażonych na powodzie. Z tego też względu na tych terenach Wody Polskie, od początku swojego istnienia, czyli od 2018 roku, prowadzą szereg inwestycji, których celem jest budowa nowej i rozbudowa istniejącej  infrastruktury przeciwpowodziowej.

Jedynie w dwóch poprzednich latach (2018 i 2019), Wody Polskie zakończyły na tym terenie  dwa inne zadania inwestycyjne, które w znaczący sposób wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa  mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego i stalowowolskiego.

Pierwsze z tych zadań to Wisła Etap 1, który ukończony został w czerwcu 2018 roku. Był to pierwszy zakończony w ramach POPDOW kontrakt ukończony przez RZGW w Rzeszowie. Zakres obejmował rozbudowę niemal 10 km obwałowań, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 32,2 mln zł. Zadanie poprawiło w sposób znaczący ochronę przeciwpowodziową Tarnobrzega (ok. 7 800 mieszkańców zamieszkujących obszar ok. 4 846 ha).

Natomiast już w listopadzie 2018 roku oddano do odbioru przedsięwzięcie Trześniówka V. W ramach tego zadania powstało 3.98 km obwałowań i przepompownia, a całkowita wartość inwestycji wynosi 11,3 mln zł.

Kolejne zadania planowane w regionie

W rejonie Górnej Wschodniej Wisły kontynuowany jest proces inwestycyjny. W ramach tych działań w październiku 2020 roku rozpoczęto realizację robót dla zadania - Trześniówka VII, w którym do rozbudowy będzie 7,6 km obwałowań. Wartość całkowita inwestycji wynosi 23 mln zł.

Kolejnym zadaniem, w ramach którego w ciągu najbliższych miesięcy rozpoczęte zostaną prace budowlane, to zadanie Łęg IV (ok. 10 km obwałowań i przebudowa przepompowni). Aktualnie trwa procedura przetargowa, której celem jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpi za niespełna miesiąc, tj. 8 stycznia 2021 roku. A zakończenie robót jest planowane na I kwartał 2023 rok. Wartość całkowita inwestycji wynosi 80,6 mln zł.

Co więcej, w ostatnich dniach Wody Polskie uzyskały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla jeszcze jednego zadania: San Stalowa Wola (obejmującego ok. 18 km rozbudowy obwałowań). Dokumentacja projektowa została opracowana już w 2019 roku dzięki temu, że zadanie to zostało włączone do Programu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Odry i Wisły. Wg kosztorysu wartość szacunkowa robót wynosi niemal 95,5 mln zł.

Łączna szacunkowa wartość ww. zadań (Trześniówka VII, Łęg IV i San Stalowa Wola) wynosi 199,1 mln zł. Realizacja planowanych robót budowlanych pozwoli na zmodernizowanie kolejnych 35,6 km obwałowań Sanu, Trześniówki i Łęgu.

Projekty zostały zrealizowane przy udziale funduszy z Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i budżetu Państwa w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Stan pandemii i ograniczenia z tym związane, nie wpłynęły negatywnie na tempo zaplanowanych przez Wody Polskie prac projektowych i robót budowlanych. Mamy nadzieję, że kolejne  z zaplanowanych zadań również zakończą się w planowanych terminach, dzięki czemu kolejni Mieszkańcy Podkarpacia – powiatów stalowowolskiego i tarnobrzeskiego – uzyskają jeszcze większą ochronę przed skutkami wezbrań.

Zadania inwestycyjne lokalizacja

 Zadania inwestycyjne Wisła etap II oraz San III