Nasze Gospodarstwo rozpoczyna kompleksowe prace, których celem jest przywrócenie drożności Pilicy. Efektem działań będzie zwiększenie retencji rzecznej, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie skutków suszy oraz podniesienie poziomu zabezpieczenia powodziowego okolic Sulejowa.

Wody Polskie rozpoczynają prace na Pilicy, które zwiększą zdolność przepustową koryta rzeki Pilicy na odcinku przepływającym przez miasto Sulejów oraz w części cofkowej zbiornika. Pozwoli to uniknąć powstawania zatorów w okresie zimowym, a tym samym wpłynie korzystnie na spływ lodu i śryżu. W rejonie Sulejowa obniżony zostanie poziom zwierciadła wody, co będzie szczególnie istotne w trakcie wezbrań. Wody wezbraniowe czy powodziowe, nie tylko na Pilicy, ale także z Luciąży (będącej dopływem Pilicy), będą miały zapewniony swobodny odpływ. Pierwszego grudnia br. została podpisana umowa inaugurująca rozpoczęcie prac. Podczas spotkania obecni byli: Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich, Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojciech Ostrowski – Burmistrz Sulejowa. W spotkaniu uczestniczyli również Posłowie na Sejm RP: Antonii Macierewicz i Robert Telus. Dokument w imieniu Wód Polskich podpisała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Dyrektor RZGW w Warszawie. Wykonawcą prac jest firma Inmel, którą reprezentował Paweł Jabłoński, Prezes Zarządu.

- Wody Polskie kontynuują swoje zadania ze wsparciem Ministerstwa Infrastruktury. Obecnie będą realizowały projekty dla Sulejowa, ale zadania, z zakresu ochrony przed powodzią i suszą są realizowane na terenie całego kraju. Warto podkreślić, że kluczowa w tym wypadku jest ścisła współpraca administracji na szczeblu samorządowym oraz rządowym, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Szczególne podziękowania kieruję dzisiaj na ręce Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, za wzorową współpracę na szczeblu administracji samorządowej i rządowej – powiedział  Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przemysław Daca Prezes Wód Polskich podkreślił znaczenie inwestycji dla regionu.

- Prace, realizowane na kwotę blisko 40 mln zł mają wielkie znaczenie dla powstrzymania procesu eutrofizacji Zbiornika Sulejowskiego. Ponadto są niezwykle istotne dla zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Sulejowa oraz gmin położonych powyżej zbiornika. Działania przeciwsuszowe, które wchodzą w zakres zadania, mają istotne znaczenie szczególnie dla rolnictwa. Województwo Łódzkie należy do regionów najbardziej zagrożonych suszą rolniczą – podkreślił Przemysław Daca, Prezes PGW WP.

Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego wyjaśnił, iż w regionie prowadzone są również inne inwestycje z zakresu zrównoważonej gospodarki wodnej i podkreślił znaczenie dobrej współpracy.

- Rozpoczynająca się inwestycja nie jest jedyną, jaka jest realizowana przez Wody Polskie na tym terenie, w ścisłej współpracy z samorządem – podkreślił. – Wody Polskie mogą zawsze liczyć na wsparcie lokalnych władz w przeciwdziałaniu powodzi oraz skutkom suszy – szczególnie dotkliwej na terenie woj. łódzkiego – dodał Grzegorz Schreiber.

Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski zwrócił uwagę na aspekt przeciwpowodziowy rozpoczynającej się inwestycji.

- Dziękuję w imieniu mieszkańców, ponieważ w 2010 roku Sulejów ucierpiał dotkliwie w czasie podtopień. Pilica w granicach miasta bardzo się wypłyciła, dlatego podjęte prace mają wielkie znaczenie dla spokojnego snu mieszkańców, jeśli chodzi o bezpieczeństwo powodziowe. Również sam Zbiornik Sulejowski znacząco zyska, ponieważ przeprowadzone prace pozwolą zadbać o jakość wody, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu – podkreślił.

Zadanie „Udrożnienie i stabilizacja koryta rz. Pilicy w km od 153+000 do 159+300” rozpocznie się 2 grudnia br. i potrwa do 16 listopada 2021 r. Prace będą prowadzone na terenie Sulejowa. W ramach zadania zostaną usunięte mechanicznie namuły na niemal 7-mio kilometrowym odcinku rzeki wraz z jej dwiema odnogami o długościach 700 m i 710 m. Łącznie do wydobycia jest ok. 220.000 m³ urobku. Prace będą prowadzone przy zachowaniu naturalnie meandrującego koryta, w granicach istniejącej linii brzegowej, bez jakiejkolwiek ingerencji w trasę rzeki. Zachowane zostanie również naturalne nachylenie skarp. Po usunięciu zatorów, namułu i rumoszu, planowany jest remont umocnień brzegów (opasek brzegowych faszynowo-kamiennych). Łączny koszt zadania: 37.934.371,02 PLN.

Cofka na Pilicy Umowa

Umowę na zadanie „Udrożnienie i stabilizacja koryta rz. Pilicy w km od 153+000 do 159+300” w imieniu Wód Polskich podpisała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Dyrektor RZGW w Warszawie. Wykonawcą prac jest firma Inmel, którą reprezentował Paweł Jabłoński, Prezes Zarządu. Fot. Wody Polskie

 Mapka Pilica

Kilkadziesiąt lat temu w korycie Pilicy utworzono Zbiornik Wodny Sulejów. Naturalne procesy rzeczne przez lata sprawiły, że w części cofkowej zbiornika osadzały się sukcesywnie nanosy rzeczne w postaci piasku i namułów, które doprowadziły do wyraźnego wypłycenia tej części doliny rzeki. Obecnie koryto Pilicy na odcinku, na którym będą prowadzone prace jest niemal niedrożne. Istniejące piaszczyste łachy i wyspy powodują duże ryzyko powstawania zatorów. Szerokość międzywala mieści się w zakresie od 80 do 150 m, a średnia głębokość rzeki wynosi ok. 1,2 m. W wyniku procesów morfologicznych Pilica wykształciła tu trójdzielne koryto: koryto główne (w kierunku Luciąży) oraz dwie odnogi nr 1 (w kierunku Zbiornika Sulejów) i nr 2 (w kierunku pompowni Podklasztorze).

Realizacja prac zwiększy bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców miasta Sulejów, poprzez pogłębienie koryta Pilicy i jej dwóch odnóg i usunięcie namułów, które gromadziły się w korycie rzeki latami. Prace te zwiększą pojemność użytkową Zbiornika Sulejów oraz możliwości retencyjne Pilicy na tym odcinku, umożliwiając jednocześnie swobodne i bezpieczne przechodzenie zjawisk lodowych w okresie zimowym.

Pilica

Pilica jest lewym dopływem Wisły, do której uchodzi w 474,52 km (powyżej miejscowości Mniszew). Jej całkowita długość to 332,56 km, z czego ponad połowę stanowi odcinek w województwie łódzkim, a około 25% w mazowieckim. Źródła rzeki znajdują się na Wyżynie Ryczowskiej (mikroregion Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej), nieopodal miejscowości Pilica. Początkowo rzeka płynie w kierunku wschodnim, następnie do Zbiornika Sulejów obiera kierunek północny i w dolnym swoim biegu, aż do ujścia, przemieszcza się na północny-wschód wykorzystując przy tym własną pradolinę.

Obszar południowy od Przedborza do Tomaszowa Mazowieckiego charakteryzuje się wyrazistą rzeźbą. Na niektórych odcinkach Pilica ma nieregularnie meandrujące koryto, w którym tworzą się wyspy o utrwalonych przez roślinność brzegach. Poniżej Przedborza i Tomaszowa Mazowieckiego występują licznie łachy i ławice śródkorytowe. Ich powstawaniu sprzyja szerokie (80-120 m) i płytkie koryto oraz niewielki spadek. Głębokości wody w rzece są zróżnicowane i zawierają się w granicach 0,6-0,9 m w okolicach miejscowości Szczekociny, do ponad 3 m w dalszym jej biegu. W południowej części zlewni (poniżej Koniecpola), w dolinie cieku występują liczne stawy. Z kolei w części północnej, gdzie dolina się rozszerza znajdują się obszary podmokłe.

 W wyniku spiętrzenia wód Pilicy w 1973 r. powstał na niej Zbiornik Sulejów z zaporą w Smardzewicach. Zbiornik został zaprojektowany na piętrzenie docelowe 168,00 m n.p.m. Do takiego poziomu wody zostały dopasowane i wykonane obiekty w przekroju piętrzenia oraz obwałowania Sulejowa (z wyjątkiem rejonu ul. Błonie, który nie został obwałowany). Jako zbiornik zaporowy charakteryzuje się ciągłym, dynamicznym dopływem wód z dużą ilością rumowiska i zanieczyszczeń ze zlewni, co przez lata eksploatacji doprowadziło do zmniejszenia się pojemności użytkowej zbiornika i zdolności przepustowej części cofkowej. Z tego powodu przy przepływach wezbraniowych poziom zwierciadła wody w rejonie Sulejowa podnosi się znacznie bardziej, niż wynika to z założeń projektowych.

DJI 0636 kopia

Pilica. Fot. Wody Polskie